اعضای هیئت مدیره
فاقد تصویر

نام : آقای عبدالرضا فروغی

سمت : رئیس هيئت مديره

مدرک تحصیلی : کارشناسی - مکانیک

رزومه کامل :

رئیس هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : آقای ناصر مالکی

سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رزومه کامل :

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

فاقد تصویر

نام : آقای محمد علی احتیاطی

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : آقای سید مرتضی دستغیب

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : آقای علی شفاعت

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : -

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره