اعضای هیئت مدیره
آقای محمد مهدی تندگویان

نام : آقای محمد مهدی تندگویان

سمت : رئیس هيئت مديره

مدرک تحصیلی : کارشناسی - مدیریت

رزومه کامل :

رییس هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : آقای سید مرتضی دستغیب

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رزومه کامل :

رئیس هیئت مدیره

آقای مسعود صفاخواه

نام : آقای مسعود صفاخواه

سمت : مدیرعامل و عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - شهرسازی

رزومه کامل :

مدیرعامل و عضو هيئت مديره 

آقای علیرضا محمدی

نام : آقای علیرضا محمدی

سمت : معاونت مالی و سرمایه گذاری و عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : کارشناسی - حسابداری

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

آقای عبدالرضا فروغی

نام : آقای عبدالرضا فروغی

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی - مکانیک

رزومه کامل :

عضو هیئت مدیره