اعضای هیئت مدیره
آقای عبدالرضا فروغی

نام : آقای عبدالرضا فروغی

سمت : رئیس هيئت مديره

مدرک تحصیلی : کارشناسی - مکانیک

رزومه کامل :

رئیس هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : آقای سعید شیرزادی

سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکتری - مدیریت

رزومه کامل :

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

فاقد تصویر

نام : آقای محسن خاکپور

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : آقای سید مرتضی دستغیب

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

فاقد تصویر

نام : آقای رامین رحیمیان

سمت : عضو هيئت مديره

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره