مدیران
فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای سعید شیرزادی

سمت : مدیرعامل

مدرک تحصیلی : دکتری - مدیریت

رزومه کامل :

متن رزومه کامل