مدیران
فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای ناصر مالکی

سمت : مدیرعامل

مدرک تحصیلی : -

رزومه کامل :

متن رزومه کامل